Kiinteistömaailman 40. Kiinteistönvälittäjäbarometri:

Tilanteesta asuntomarkkinoilla hyötyvät nyt erityisesti ensiasunnon ostajat ja kasvavat lapsiperheet


Asunnon ostajat ovat varovaisia, vaikka tilanne asuntomarkkinoilla on ostajalle myönteinen: nyt kannattaa ostaa tai vaihtaa pienestä suurempaan. Ensiasunnon ostaja hyötyy alhaisista koroista ja kasvava perhe puolestaan voi nyt hankkia lisähuoneen edullisesti, sillä pienet asunnot pitävät hintansa suuria paremmin. Asuntomarkkinoilla on havaittavissa myös hinnan eriytymistä asunnon kunnon mukaan. Näin kertovat yli 500 asuntokaupan ammattilaista.

Samalla, kun ostajat epäröivät ja lykkäävät ostamista talouden epävarmuuden vuoksi, yli 60 prosenttia asuntokaupan ammattilaisista on sitä mieltä, että asuntomarkkinoilla on nyt ostajan markkinat. Ostamista puoltaa erityisesti alhainen korkotaso. Korkomenoissa voi nyt säästyä jopa tuhansia euroja ja tilanne on suotuisa etenkin ensiasunnon ostajalle.

Asuntomarkkinoiden tilanteesta hieman toisella tapaa hyötyvät myös kasvavat lapsiperheet. Kiinteistönvälittäjäbarometrin mukaan pienet asunnot (1-2 huonetta) pitävät hintansa paremmin kuin kolmiot ja sitä suuremmat asunnot. Noin 50 prosenttia uskoo, että pienten kerrostaloasuntojen hinnat nousevat ja noin 45 prosenttia uskoo niiden pysyvän vakaina. Vastaavasti lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo, että omakotitalojen hinnat tulevat seuraavan puolen vuoden aikana alaspäin, joko maltillisemmin alle kolmen prosentin hinnan laskulla tai rajummin yli kolmen prosentin hinnan laskulla.

Kiinteistömaailman toimitusjohtajan Seppo Hämäläisen mukaan tässä piilee mahdollisuus kasvavalle lapsiperheelle, jonka kannattaisi nyt ennakoida tilanne ja vaihtaa pienemmästä suurempaan:

”Olisi hölmöä jättää käyttämättä markkinoiden suoma mahdollisuus järkevään perheasuntoon”.

Asunnon ostamisen tai vaihtamisen lykkääminen on nyt turhaa, mikäli oma henkilökohtainen talous on kunnossa. Välittäjät arvioivat, että yli 60 prosenttia ostajista lykkää ostoaikeitaan taloustilanteen epävarmuuden vuoksi.

”Tähän joukkoon lukeutuu paljon sellaisia ihmisiä, joita nykyinen taloustilanne ei koske, mutta he ovat silti varovaisia”, Hämäläinen uskoo.


Ostajat etsivät muuttovalmiita asuntoja

Uudiskohteissa hintakehitys tulee olemaan hieman vakaampaa, myös uudet omakotitalot pitävät hintansa kohtuullisesti. Tätä puoltaa myös kyselyssä ilmennyt laatunäkökulma. 85 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että ostajat etsivät nyt muuttovalmiita kohteita. Kyselyssä ilmeni myös, että peruskorjattavissa kohteissa on ylitarjontaa, etenkin suurissa asunnoissa. Välittäjistä 55 prosenttia arvioi, että peruskorjattavista omakotitaloista on ylitarjontaa.

Hämäläinen arvioi, että tämä tulee näkymään hinnoissa seuraavina vuosina merkittävästi:

”Vanhan omakotitalon omistajan kannattaisi myydä nyt, kun hintojen eriytyminen asunnon kunnon mukaan on vasta alkanut. Toinen vaihtoehto on remontoida ja siten säilyttää asuntovarallisuuden taso.”

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Seppo Hämäläinen, toimitusjohtaja, puh. 010 622 3011
Hanna Lantto, viestintäsuunnittelija, puh. 010 622 3036


Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri toteutettiin 40 kerran. Tänä keväänä selvitettiin erilaisten asuntotyyppien ja erilaatuisten asuntojen kysyntää, tarjontaa ja hintakehitystä alueittain. Lisäksi kiinteistönvälittäjiltä kysyttiin arviota asuntomarkkinoiden tilanteesta ostajanäkökulmasta. Kysely toteutettiin verkkokyselynä maaliskuussa 2014 ja siihen vastasi yli 500 asuntokaupan ammattilaista.

Kiinteistömaailma on vuonna 1990 perustettu vahva ja valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee liki 800 asuntokaupan ammattilaista 56 eri paikkakunnalla 117 asuntomyymälässä. Brändin omistaa Danske Bank ja asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta mahdollisimman mukavaa ja turvallista. Siksi se kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ja kehittää jatkuvasti palveluaan paremmaksi. Useilla alueilla – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton markkinajohtaja.

Fastighetsmäklarbarometer förutspår: Sund friktion på bostadsmarknaden

Kiinteistömaailmas 35:e Fastighetsmäklarbarometer förutspår:

 Sund friktion på bostadsmarknaden

Kiinteistömaailmas 35:e Fastighetsmäklarbarometer indikerar att det allt dystrare sentimentet i ekonomin kommer att påverka stämningen inom bostadshandeln under nästa halvår. Konsumenternas beteende präglas av försiktighet, varför antalet bostadsaffärer väntas minska och försäljningstiderna bli längre. Säljarna är emellertid endast måttligt beredda att pruta på bostädernas försäljningspriser, och priserna beräknas vara oförändrade eller sjunka endast obetydligt, säger verkställande direktör Tommi Rytkönen.  

Kiinteistömaailmas Fastighetsmäklarbarometer, Finlands mest uttömmande barometer som mäter bostadshandeln och som publiceras på våren och hösten, har nu utkommit för 35:e gången. På barometerenkäten som genomfördes i oktober 2011 svarade 605 experter inom bostadshandel på 60 orter.

Bostadspriserna oförändrade eller svagt vikande

Situationen på bostadsmarknaden har förändrats relativt snabbt. Ännu på våren räknade hälften av de mäklare som svarade på Kiinteistömaailmas enkät med en lätt uppgång i bostadspriserna under de följande sex månaderna. Nu indikerar barometerresultaten en mer återhållsam prisutveckling: varannan av de tillfrågade mäklarna uppskattade att priserna är oförändrade, medan 39 procent tror att priserna kommer att sjunka något, dvs. med mindre än tre procent. De största förväntningarna på en nedgång finns i Norra Finland, där 57 procent av mäklarna förutspår att priserna kommer att justeras nedåt. Under det tredje kvartalet 2011 var kvadratmeterpriset för begagnade höghuslägenheter i Finland i genomsnitt 2 278 euro.

Det tycks alltid finnas en efterfrågan på små höghuslägenheter i tillväxtcentra, oberoende av det ekonomiska läget. På en svag uppgång av priserna på små bostäder tror nu var femte mäklare och två av tre uppskattar att priserna bibehålls på nuvarande nivå. Däremot förutspår 46 procent av mäklarna att priset på enfamiljshus kommer att sjunka en aning och var fjärde mäklare räknar med en nedgång på mer än tre procent.  

-      I synnerhet dyrare och större objekt är i någon mån utsatta för ett pristryck nedåt, vilket innebär att om man nu byter från en tvårummare till en familjebostad, är den relativa mellanskillnaden mindre än tidigare. Då räntenivån är låg har säljarna emellertid inte bråttom med att sälja sin bostad, och priserna kommer därför inte att rasa, konstaterar verkställande direktör Tommi Rytkönen från Kiinteistömaailma.

Bostadsbyte övervägs noggrant, försäljningstiderna blir längre

Försäljningstiden för begagnade höghuslägenheter var under det tredje kvartalet 2011 i hela landet i genomsnitt 65 dagar, då den under samma period ett år tidigare var 62 dagar. Enligt förväntningarna kommer försäljningstiderna att förlängas ytterligare under nästa halvårsperiod. Nästan hälften av mäklarna uppskattar att försäljningstiderna förlängs med mindre än en vecka, medan en tredjedel tror att försäljningstiderna förlängs mer än så. De största förväntningarna på längre försäljningstider har mäklarna i Helsingfors och Norra Finland (79 %). På basis av enkätsvaren ökar försäljningstiderna mest i fråga om enfamiljshus: 58 procent av mäklarna räknar med en ökning på över en vecka.  

-      Om det traditionella sättet att göra bostadsaffärer fungerar som fästvalla i det osäkra ekonomiska läget, så står handelskonceptet Tarjouskauppa som bygger på budgivning för glidvallan. I ljuset av årets statistik byter de lägenheter som säljs via Tarjouskauppa ägare på 58 dagar, då försäljningstiden med det traditionella handelssättet är 64 dagar. När det gäller fastigheter är skillnaden till fördel för Tarjouskauppa ännu större: 86 respektive 97 dagar, berättar Rytkönen.

Trots att förtroendet för ekonomin har försvagats tror mäklarkåren inte att bostadshandeln kommer att stanna upp, men däremot är en avmattning att vänta: 40 procent av mäklarna uppskattar att en eventuell recession skulle synas i bostadshandeln i synnerhet i form av längre intervall mellan bostadsbytena. Nära hälften av de tillfrågade mäklarna tror att antalet affärer bibehålls på nuvarande nivå under nästa halvårsperiod, medan nästan lika många (44 %) förutspår att antalet affärer minskar med mindre än 10 procent. I Östra Finland är mäklarna mest benägna att tro på en nedgång av antalet affärer, 57 procent av mäklarkåren i området.

Kiinteistömaailma utredde i sin barometerenkät också balansen mellan efterfrågan och utbud inom bostadshandeln. Från ett kraftigt underutbud av bostäder har vi nu kommit upp till normala nivåer, och under de senaste månaderna har utbudsvolymen jämnats ut. I mitten av oktober 2011 fanns drygt 40 000 bostäder till salu via bostadsportalerna på webben. Ändå uppskattar 34 procent av mäklarna att det inte är särskilt lätt för köparna att hitta en bostad som motsvarar önskemålen. Det råder störst brist på små höghuslägenheter (53 %), medan det däremot finns ett överutbud av enfamiljshus (52 %). Åldrandet bland de stora årskullarna börjar redan synas i bostadshandeln: 63 procent av mäklarna anser att utbudet är otillräckligt.      

Kan man verkligen förutspå bostadspriserna?

Bostädernas prisutveckling på marknaden i Finland har undersökts i relativt liten omfattning. Ekonomie doktor Elias Oikarinen har emellertid i sin forskning utrett med vilka variabler man kan förutsäga bostädernas prisutveckling. Enligt forskaren har bostädernas prisutveckling i hemlandet relativt väl följt den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det går också att prognostisera bostadspriserna med hjälp av ekonomiska fundamentala variabler, åtminstone på relativt kort sikt. Exempelvis inverkar den totala inkomstnivån på förutsägbarheten, varvid man beaktar både inkomstnivån och utvecklingen av invånarantalet inom en viss stadsregion. 

-  Bostädernas prisbildning är inte så enkel som man ofta föreställer sig och det förekommer många missuppfattningar om prisutvecklingen. Variabler som förebådar bostädernas prisutveckling på kort sikt är exempelvis antalet bostadsaffärer och utvecklingen av bolånestocken. Utvecklingen av försäljningstiderna och -volymen är en snabbare indikator på eventuella förändringar på bostadsmarknaden än priserna. Också den tidigare prisutvecklingen har prognoskraft i fråga om den närmaste framtiden, förklarar Oikarinen.
  

Ytterligare information

Verkställande direktör Tommi Rytkönen. Kiinteistömaailma Oy, tfn 010 622 3011

Ekonomie doktor Elias Oikarinen, Handelshögskolan vid Åbo universitet, tfn 040 587 1943

 
Kiinteistömaailma grundades år 1990 och är en riksomfattande fastighetsmäklarkedja, som sysselsätter inemot 800 experter inom bostadshandel på 60 orter i 120 bostadsbutiker. Varumärket ägs av Sampo Bank, medan bostadsbutikerna är aktiebolag som drivs av självständiga franchiseföretagare. Kiinteistömaailma vill göra kundernas bostadsbyte så smidigt och tryggt som möjligt. Därför lyssnar Kiinteistömaailma aktivt på sina kunder och utvecklar kontinuerligt sina tjänster. Inom många områden – exempelvis i huvudstadsregionen – är Kiinteistömaailma obestridd marknadsledare inom sin bransch.